{"title":"Evaldas Dar\u0161kus","content":"
\r\n\r\n\t

\"\"\"Kaip EFQM vertintojas, galiu teigti, kad \u0161is testas ne tik prapl\u0117s vadov\u0173 supratim\u0105 apie vadyb\u0105. Jis pad\u0117s atsakyti ir \u012f klausim\u0105, kuria kryptimi vystyti savo versl\u0105. O ataskaitoje pateikti pasi\u016blymai pad\u0117s suvokti,  kur reikia skirti daugiausia d\u0117mesio, norint lygiuotis \u012f tarptautines kompanijas\"<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Evaldas Dar\u0161kus \u0161iuo metu yra \"Swedbank\" grup\u0117s poky\u010di\u0173 valdymo tarnybos vyriausiasis proces\u0173 vadovas. Iki tol vadovavo \"Swedbank\" Baltijos \u0161ali\u0173 veiklos meistri\u0161kumo departamentui. Evaldas jau daugiau kaip 15 met\u0173 dirba organizacij\u0173 strategijos formavimo, proces\u0173 optimizavimo, Lean koncepcijos diegimo srityje. Iki prad\u0117damas dirbti \"Swedbank\", jis konsultavo Ryt\u0173 skirstomuosius tinklus, Ogmios grup\u0119, Registr\u0173 centr\u0105, Alnos kompanij\u0173 grup\u0119, Lietuvos draudim\u0105, Roki\u0161kio s\u016br\u012f, \u017demaitijos pien\u0105, kitas Lietuvos bei u\u017esienio \u012fmones. Evaldas baig\u0117 taikom\u0105j\u0105 matematik\u0105 Kauno technologijos universitete, vadov\u0173 verslo administravimo magistrant\u016br\u0105 BMI ir Vytauto Did\u017eiojo universitete, 10 met\u0173 dirbo mokslin\u012f darb\u0105 Kauno medicinos akademijoje, labai l\u0117t\u0173 ir labai greit\u0173 neurofiziologini\u0173 proces\u0173 modeliavimo srityje.<\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}